Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju
Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju
Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju w okresie od 01.08.2022 roku do 31.12.2024 roku realizuje zadanie pt.:  
„4 razy S – Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ”. 
  Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.    Całkowita wartość zadania: 360 000,00 zł  Dofinansowanie: 360 000,00 zł  Zadanie „4 razy S – Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ” jest trzyletnim programem rozwoju instytucjonalnego Fundacji. Zadanie obejmuje m. in:  
  1. Rozwój działań fundraisingowych w organizacji.
  2. Utworzenie strony internetowej Fundacji.
  3. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla absolwentów programów młodzieżowych.
  4. Rozwój wolontariatu wśród uczestników i uczestniczek naszych programów oraz wśród ich rodziców – pracowników spółek TDJ.
  5. Rozwój kompetencji kadry Fundacji.
  6. Wypracowanie marki młodzieżowej skupiającej wszystkie programy Fundacji adresowane do młodych ludzi.
  7. Uruchomienie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem metod wzmacniających zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. 
  Zaplanowane w ramach programu działania przyniosą 3 kluczowe zmiany w funkcjonowaniu naszej organizacji: 
  1. Fundacja zbuduje podwaliny pod zrównoważony system finansowania działań, obejmujący cztery elementy: nie tylko działalność odpłatną oraz wpływy od darczyńców instytucjonalnych, ale również zwiększenie udziału środków przekazywanych przez osoby fizyczne oraz przyznawanych w ramach grantów przez źródła zewnętrzne (w tym publiczne). 
  2. Fundacja zbuduje wokół siebie zaangażowaną społeczność wolontariuszy i społeczników, nie tylko w wieku młodzieńczym, ale również wśród dorosłych pracowników spółek TDJ i rodziców odbiorców naszych działań w ramach programów młodzieżowych. 
  3. Fundacja zbuduje pozycję eksperta w dziedzinie edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży, który upowszechnia dobre praktyki w celu zapewnienia jak największej liczbie osób wsparcia wysokiej jakości.