RODO Foundation

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektów

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju (dalej jako „Fundacja TDJ”) w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie praw Uczestników Projektów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Fundacja TDJ przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 1. „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”,
 2. „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
 3. „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
 4. „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
 5. „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
 6. „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych”.
 1. Zgodność przetwarzania z prawem:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jakie dane o Tobie zbieramy

 • Dane zbierane podczas rekrutacji do oferowanych przez nas programów.
 • Dane kontrahentów i współpracowników, z pomocą których prowadzimy programy.
 • Dane uczestników szkoleń Instytutu Educare.

Abyś mógł skorzystać z oferty jaką przygotowała dla ciebie Fundacja TDJ będziesz musiała/musiał podać niezbędne dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, data urodzenia. W niektórych projektach będziemy prosili cię o podanie imion i daty urodzenia twojego rodzeństwa oraz imion opiekunów prawnych. Zostaniesz poproszona/poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych jak i Twojego wizerunku przez Fundację TDJ. Jeżeli nie skończyłeś 16 roku życia o taką zgodę poprosimy Twojego opiekuna prawnego.

Dane pozyskiwane w trakcie rekrutacji, podczas realizacji programów oraz korzystania z innych usług Fundacji TDJ będą gromadzone i zarządzane w bazie CRM.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wysyłką newslettera

 1.  Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe, marketingowe, edukacyjne.
 2. W przypadku zapisania się na listę odbiorców naszego newslettera, wyrażasz zgodę, abyśmy mogli dostarczać Tobie informacji o naszych programach, akcjach oraz bieżącej działalności.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 4. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 5. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
 6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

Administrator danych

Administratorami Twoich danych osobowych jest Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 1A, KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.

Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@tdj.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres naszej siedziby: Al. Walentego Roździeńskiego 1 A, 40-202 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z proponowanych przez nas projektów będą przetwarzane w następujących celach:

 1. rekrutacja do projektów,
 2. realizacja zadań związanych z organizacją wyjazdów, uczestnictwa w projektach,
 3. marketingu bezpośredniego lub usług,
 4. badanie satysfakcji współpracy z nami lub satysfakcji z usług,
 5. badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi,
 6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 8. archiwizacji,
 9. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 10. wysyłki newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. udzielona zgoda,
 2. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ocena poziomu zadowolenia z proponowanych projektów,
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Fundację TDJ do przetwarzania danych przez określony czas,
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez Fundację TDJ i zapewnienia niezbędnej obsługi Uczestników projektów,
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. kancelariom prawnym, którym Fundacja TDJ zleciła np. prowadzenie postępowania,
 2. podmiotom współpracującym z Fundacją TDJ, np. świadczącym usługi IT.
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe masz prawo żądać aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację TDJ masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektów. Nie podanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w proponowanym projekcie.

Brak zgody na wykorzystanie wizerunku we wskazanym celu nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ponieważ ma charakter całkowicie dobrowolny.

 

Pliki cookies naszej polityki prywatności

Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu TDJ S.A.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 1. Informacje w formularzach.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.
  w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 1. Informacja o plikach cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 1. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system
  i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe i dziecka, przetwarzane będą w celu w celu organizacji i prowadzenia programu skierowanego do dzieci i młodzieży z oferty Fundacji TDJ na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Szczegółowe obowiązki informacyjne są spełniane każdorazowo poprzez formularz rekrutacyjny do odpowiedniego programu.
 5. Pani/Pana dane osobowe i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Dane będą przechowywane w formie dokumentacji papierowej oraz w bazie CRM do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia programu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty świadczące usługi hotelarskie, dostawca oprogramowania CRM oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji i prowadzenia Indywidulanego Programu Rozwoju.
 10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe i dziecka, przetwarzane będą w celu w celu organizacji i prowadzenia programu skierowanego do dzieci i młodzieży z oferty Fundacji TDJ na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Szczegółowe obowiązki informacyjne są spełniane każdorazowo poprzez formularz rekrutacyjny do odpowiedniego programu.
 5. Pani/Pana dane osobowe i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Dane będą przechowywane w formie dokumentacji papierowej oraz w bazie CRM do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia programu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty świadczące usługi hotelarskie, dostawca oprogramowania CRM oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji i prowadzenia Indywidulanego Programu Rozwoju.
 10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.
 2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w formie dokumentacji papierowej oraz w bazie CRM w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, dostawca oprogramowania CRM.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1a; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.
 2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane w bazie CRM przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do bazy CRM.
 6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT oraz firma dostarczająca oprogramowanie CRM.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

e-mail: iod@tdj.pl