Szacunkowe wyniki Grupy FAMUR za 2019 rok
Szacunkowe wyniki Grupy FAMUR za 2019 rok

Grupa FAMUR, spółka portfelowa TDJ, według szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych osiągnęła w 2019 r. zysk netto w wysokości ok. 253 mln zł, a po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe, wynoszący ok. 309 mln zł. Przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły ok. 2 165 mln zł, natomiast wypracowana EBITDA ok. 453 mln zł, która po skorygowaniu o ryzyka rozpoznane w Surface wyniosła ok. 589 mln zł.

TDJ uruchomi w lutym 2020r. realizację programu reorganizacji segmentu Surface Grupy FAMUR.

Zarząd Grupy FAMUR podtrzymał założenia polityki dywidendowej i rozważa zaproponowanie przeznaczenia na wypłatę dywidendy ok. 75 proc. zysku netto Grupy skorygowanego o zdarzenia jednorazowe, po uzyskaniu zaudytowanych wyników.

– „Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok pokazują, że Grupa FAMUR skutecznie wykorzystała sprzyjające otoczenie rynkowe w branży wydobywczej. Szczególnie jest to widoczne w wynikach segmentów górnictwa podziemnego i urządzeń elektrycznych, gdzie przychody zwiększyły się o ok 14 proc. r/r.” – powiedział Prezes Grupy FAMUR, Mirosław Bendzera.

 

Sytuacja w segmencie Surface

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w ramach publikacji wyników za trzeci kwartał 2019, Grupa FAMUR kontynuowała analizę budżetów kontraktów oraz przegląd aktywów segmentu Surface. W wyniku tych prac ujawniono kolejne ryzyka oraz zdecydowano o konieczności zawiązania dalszych rezerw i utworzenia odpisów w segmencie Surface, które w samym czwartym kwartale obniżyły zysk netto o 91 mln zł, a łącznie z ryzykami ujawnionymi w trzecim kwartale 2019 (41 mln zł) obciążyły wynik netto Grupy FAMUR za 2019 rok o 132 mln zł.

 

– „Równolegle z wdrożeniem w połowie roku 2019 r jednolitego i konserwatywnego podejścia do rozpoznawania ryzyk w obszarze Surface, w czwartym kwartale kontynuowaliśmy weryfikację funkcjonowania obszarów operacyjnych Grupy Famak. Specyfika kontraktów realizowanych w tym segmencie, szczególnie dla branży energetycznej, charakteryzuje się długim, często wieloletnim, terminem realizacji. Brak możliwości indeksowania kosztów umów, zawieranych w ramach zamówień publicznych, w trakcie ich trwania oraz nieprzewidywalna i ponadprzeciętna skala wzrostu kosztów związanych ze zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017 – 2018, przełożyły się w głównej mierze na erozję marż i materializację ryzyk projektów realizowanych przez Surface, a w konsekwencji na odnotowaną stratę.”– dodał prezes Grupy FAMUR, Mirosław Bendzera.

 

Reorganizacja segmentu Surface przy udziale głównego akcjonariusza Grupy FAMUR – TDJ

 

Sytuacja w Grupie Famak, odpowiadającej za segment Surface, wymagała opracowania kompleksowego programu reorganizacji. Jego fundamentem jest gotowość po stronie TDJ do wsparcia finansowego Famur Famak, umożliwiającego spłatę zadłużenia oraz wdrożenie działań optymalizacyjnych i przemodelowanie strategii tego obszaru.

Planowane wsparcie przyjmie formę dokapitalizowania poprzez emisję nowych akcji Famur Famak, które obejmie TDJ, przejmując kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Wartość dokapitalizowania będzie wynosiła 70 mln zł, co przełoży się na objęcie ok. 68 proc. akcji. Grupa FAMUR, posiadając ok. 32 proc. udział w kapitale Famur Famak będzie nadal kontynuować dostarczanie m.in. finansowych funkcji wsparcia, zapewniając tym samym utrzymanie konserwatywnego podejścia w zarządzaniu finansami obszaru Surface. TDJ, jako podmiot doświadczony w optymalizacji i transformacji spółek, zapewni niezbędne know-how i zasoby w zakresie reorganizacji segmentu powierzchniowego. Rozpoczęcie realizacji programu przewidziano na połowę lutego 2020r.

 

-„Program wsparcia, wypracowany wspólnie z głównym akcjonariuszem, umożliwi przeprowadzenie optymalizacji profilu działalności i modelu operacyjnego segmentu Surface. Pozwoli to Zarządowi Grupy FAMUR skupić się przede wszystkim na kontynuowaniu realizacji założeń strategii na lata 2019 – 2023. – podsumowuje Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Grupy FAMUR.

 

Dywidenda za 2019 rok

 

W zakresie wypłaty dywidendy za rok 2019 Zarząd Grupy FAMUR podtrzymuje przyjęte w strategii założenia polityki dywidendowej i rozważy zaproponowanie akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy ok. 75 proc. skorygowanego o zdarzenia jednorazowe zysku netto Grupy FAMUR za rok 2019 po uzyskaniu zaudytowanych wyników.