WIZJA

Wiodąca,rodzinna firma inwestycyjnaglobalnym zasięgu,
w której przez pokolenia wspólnie budujemy długoterminową wartość.

MISJA

Tworzymy wokół TDJ społeczność ludzi z pasją i wspólnymi wartościami, by razem
odnosić sukcesy poprzez realizację projektów, z których możemy być dumni.

Pasja

Wartości

Preferowany pracodawca

Preferowany inwestor

Dywersyfikacja

Solidne
finanse

Wyprzedzanie trendów

Kompetencje

Pasja

X

Pracować z ludzmi, którzy:

lubią to co robią

wzajemnie się inspirują
motywują do działania

samodzielni
i sami proponują
rozwiązania

dbają o samorozwój

stają się liderami

Pasja

X

Kreatywnie i z pełnym zaangażowaniem realizujemy ciekawe i ambitne projekty

więcej »

Kompetencje

X

Inwestujemy w ciągły rozwój kompetencji i otoczenia, w którym funkcjonujemy

więcej »

Wyprzedzanie trendów

X

Rozumiemy zmieniający się świat i potrafimy to wykorzystać

więcej »

Solidne finanse

X

Dbamy o bezpieczeństwo finansowe i jesteśmy zawsze gotowi do wykorzystywania okazji inwestycyjnych

więcej »

Wartości

X

Nasze wartości są tym, co najbardziej cenimy w ludziach

więcej »

Preferowany pracodawca

X

Stwarzamy unikalne możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu, zarówno zawodowego jak i osobistego

więcej »

Preferowany inwestor

X

Aktywnie wspieramy nasze inwestycje, wspólnie tworząc wartość dodaną

więcej »

Dywersyfikacja

X

Mądra dywersyfikacja pozwala nam efektywnie zarządzać kapitałem

więcej »

Wartości

X

Zatrudniać i promować ludzi,
którzy dzielą z nami wartości

Odzwierciedlać wartości w codziennych działaniach

Odwoływać się do wartości
podejmując trudne, nie „czarno-białe” decyzje

Wspierać się
w działaniu zgodnym z wartościami

Preferowany pracodawca

X

Dawać odpowiedzialność, decyzyjność i wolność w realizacji celów

Dawać możliwość rozwoju w różnych spółkach,
na różnych projektach i w różnych rolach

Umożliwiać pracę z ludźmi od których można się uczyć

Szanować życie prywatne pracowników i wspierać ich w osiąganiu sukcesów osobistych

Za sukces wynagradzać wyjątkowo

Z szacunkiem rozstawać się z osobami,
którym nie jesteśmy w stanie zaoferować możliwości rozwoju

Preferowany inwestor

X

Wspierać spółki w budowie strategii rozwoju i osiągnięciu pozycji lidera

Dawać dostęp do
najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach

Zapewniać wsparcie finansowe

Umożliwiać korzystanie z efektu skali TDJ 
synergii ze spółkami z  naszego portfela

Dywersyfikacja

X

Mądrze dywersyfikować się w obszarze inwestycyjnym, w zakresie klas aktywów, geografii i branż

Dbać o dywersyfikację w obszarach
finansowym, operacyjnym i ludzkim

Wchodząc w nowe obszary uczyć się i zdobywać doświadczenia

Solidne finanse

X

Generować cashowe, a nie papierowe wyniki

Wiązać konieczne rezerwy i robić bieżące odpisy

Nie mieć długuTDJ

Mieć stałą nadwyżkę finansową,
aby wykorzystywać okazje inwestycyjne

Utrzymywać w spółkach portfelowych
dług netto/EBITDA < 2

Wyprzedzanie trendów

X

Wyprzedzać konkurencję
we wszystkim co robimy

Podejmować szybkie i zdecydowane działania w oparciu o zmieniające się trendy

Rozumieć, że zmiana jest dla nas
szansą, a nie przeszkodą

Kompetencje

X

Dążyć do bycia najlepszym w swojej dziedzinie

Stale się doskonalić

Nieustannie przyciągać najlepszych ludzi

Współpracować jak zespół, nie jak rodzina

Mieć wpływ na otoczenie poprzez
inwestowanie non profit w edukację
oraz rozwój dzieci i młodzieży

Kreatywnie i z pełnym zaangażowaniem realizujemy ciekawe i ambitne projekty

Inwestujemy w ciągły rozwój kompetencji i otoczenia, w którym funkcjonujemy

Rozumiemy zmieniający się świat i potrafimy to wykorzystać

Dbamy o bezpieczeństwo finansowe i jesteśmy zawsze gotowi do wykorzystywania okazji inwestycyjnych

Nasze wartości są tym, co najbardziej cenimy w ludziach

Stwarzamy unikalne możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu, zarówno zawodowego jak i osobistego

Aktywnie wspieramy nasze inwestycje, wspólnie tworząc wartość dodaną

Mądra dywersyfikacja pozwala nam efektywnie zarządzać kapitałem

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij