Historia

Tworzenie TDJ rozpoczęto wraz z pierwszą pracą zarobkową jej założyciela – Jacka Domogały. Początkowa aktywność miała miejsce podczas studiów w ramach studenckiej spółdzielni pracy. Następnym krokiem było w 1977 roku rozpoczęcie działalności przez braci Jacka i Michała Domogałów w sektorze ogrodnictwa.

Kiedy w 1991 roku bracia Jacek i Michał zdecydowali się podzielić prowadzony biznes na część spożywczą Jacka i obuwniczą Michała, pierwszy z nich zaczął konsekwentnie budować podstawy obecnego TDJ, który powstał w wyniku utworzenia struktury holdingowej na bazie firm Aardo i AB Consulting.

Jedno jest pewne i niezmienne – przedsiębiorczość, inicjatywa, odwaga oraz konsekwentne branie odpowiedzialności za siebie i innych są obecne w rodzinie Domogała od zawsze i na stałe.

Idee i cele jakie Jacek Domogała zaszczepiał w skupionych wokół siebie ludzi były nakierowane na budowanie pozycji liderów niezależnie od branży, w którą kolejno inwestował. Kiedyś było tak z Fabryką Obuwia Brado i firmą Aardo, a obecnie jest tak z Grupą FAMUR, Zamet Industry, PGO S.A. i Grupą Kopex.

W TDJ ważny jest dla nas nie tylko efekt pracy, ale również sposób w jaki prowadzimy biznes. Tak jak nasze wartości były respektowane i przenoszone na innych przez Jacka, tak samo są fundamentem działalności dla jego syna Tomasza Domogały, który wytycza kierunki i kontynuuje zarządzanie TDJ.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij