Firma

TDJ jest rodzinną firmą inwestycyjną należącą do Tomasza Domogały.
TDJ to przedsiębiorczość, inicjatywa, odwaga i poczucie odpowiedzialności. Te osobiste wartości założyciela firmy – Jacka Domogały – towarzyszyły mu w pierwszych przedsięwzięciach biznesowych i do dzisiaj przejawiają się w każdej aktywności TDJ.

W ciągu czterech dekad działalności rodziny Domogała budowano i rozwijano kolejne przedsiębiorstwa oraz dokonano kilkudziesięciu akwizycji, w głównej mierze z rąk prywatnych. Zarządzane przez rodzinę Domogała przedsiębiorstwa osiągały silną pozycję, stając się ważnymi podmiotami na rynku, a trzy z nich zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych. Obecna skala działalności spółki, czyniąca z TDJ podmiot kontrolujący globalnych liderów w swoich branżach, została osiągnięta przy zachowaniu szacunku dla wyznawanych zasad – przedsiębiorstwa prowadzone są bezpiecznie, inwestycje opierają się w głównej mierze o finansowanie własne, a kapitał zewnętrzny wykorzystywany jest w sposób konserwatywny.

Wyznaczone przez Jacka Domogałę wzorce są wciąż podstawą w procesie konsekwentnego rozwoju TDJ pod przywództwem jego syna – Tomasza Domogały, który od 2010 roku jest również właścicielem spółki. Obecnie TDJ to firma inwestycyjna, której największym działem inwestycyjnym jest obszar Equity, zajmujący się akwizycjami dojrzałych spółek. Spółka działa aktywnie również w sektorze nieruchomości oraz dzieli się swoimi sukcesami poprzez wspieranie edukacji zdolnych dzieci i młodzieży. Nowym rozdziałem w działalności TDJ jest otwarcie się na wsparcie projektów innowacyjnych, które prowadzone jest w ramach obszaru Venture Capital.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij