Finance Excellence

Budujemy wartość spółek grupy TDJ i wspieramy je w rozwoju finansów poprzez tworzenie i wdrażanie najlepszych praktyk.

Finance Excellence to inicjatywa mająca na celu wsparcie spółek w grupie TDJ w rozwoju i optymalizacji obszaru finansów. Naszym priorytetem jest długoterminowy rozwój i strategia spółek, które stawiamy w centrum uwagi zespołów finansowych.

Wierzymy, że poprzez wspólne tworzenie i wdrażanie najlepszych praktyk finansowych możemy znacząco zwiększyć wolne przepływy pieniężne (FCF) i zredukować ryzyka, co w konsekwencji przekłada się na wzrost wartości spółek. W ramach Finance Excellence skupiamy się na kilku kluczowych obszarach: budowaniu solidnych fundamentów finansowych poprzez silne zespoły i sprawne procesy, nowoczesnym podejściu do finansów obejmującym partnerstwo biznesowe, digitalizację i automatyzację procesów oraz wykorzystanie business intelligence i hurtowni danych. Ponadto, dążymy do maksymalizacji synergii na poziomie grupy poprzez wspólne negocjacje i wymianę najlepszych praktyk, a także wspieramy innowacyjność poprzez pozyskiwanie środków unijnych, ulgi podatkowe i wdrażanie nowych technologii finansowych w finansach.

Obszary, w których wspieramy spółki

Silne zespoły finansowe mają bardzo istotny wpływ na długoterminowy sukces spółki, wdrażanie strategii spółki oraz rozwój obszaru finansów. Dlatego dbamy o rozwój zespołów finansowych w Grupie TDJ realizując następujące działania:

 • Wspieramy działania związane z projektowaniem struktury zespołu dla obszaru finansów, w tym definiowanie:
  1. Ról (stanowisk), matryc kompetencji i odpowiedzialności w zespołach,
  2. Ścieżek rozwoju (Talent Development),
 • Wspieramy w rozwoju kompetencji w zespołach finansowych,
 • Rozwijamy kulturę i rolę Finance Business Partnerów,
 • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne oraz data storytelling,
 • Prowadzimy programy szkoleniowe zapewniające podnoszenie kompetencji w finansach, w tym dla kompetencji cyfrowych,
 • Prowadzimy cykliczne spotkania będące przestrzenią do wymiany wiedzy, doświadczeń dla CFO w Grupie TDJ. Organizujemy również podobne spotkania dla zespołów: Accounting, Controlling, Treasury,
 • Prowadzimy działania związane z pomiarem procesów finansowych (time & tasks) oraz definiowaniem KPI dla procesów finansowych.

Tworzymy i wdrażamy najlepsze praktyki w obszarze finansów. Działamy poprzez ciągłe doskonalenie procesów finansowych:

 • Wdrażamy rozwiązania z zakresu informacji zarządczej (pulpity managerskie, raporty finansowe oraz operacyjne, definiowanie KPI) wspierające podejmowanie decyzji biznesowych,
 • Optymalizujemy cash flow oraz proces zarządzania kapitałem obrotowym,
 • Definiujemy i wdrażamy narzędzia pozwalające na egzekucję planów finansowych poprzez: (i) procesy budżetowania, (ii) zarządzania budżetem oraz jego rozliczania, (iii) ocenę projektów inwestycyjnych (ex-ante oraz ex-post),
 • Wdrażamy procesy związane z prognozowaniem kroczącym oraz modelami długoterminowymi (strategicznymi), dzięki czemu możliwe jest szersze spojrzenie w przyszłość,
 • Optymalizujemy marżowość segmentów biznesowych poprzez: (i) badanie rentowności usług, produktów, klientów, (ii) definiowanie rachunku kosztów,
 • Budujemy procesy pozwalające na ograniczenie ryzyka finansowo-biznesowego poprzez: (i) zarządzanie ryzykiem walutowym, (ii) windykację należności, (iii) politykę kredytu kupieckiego,
 • Wspieramy działania związane z definiowaniem strategii finansowania spółki oraz pozyskiwaniem finansowania bieżącego i inwestycyjnego,
 • Wspieramy budowanie dobrych fundamentów w finansach poprzez najlepsze praktyki dotyczące: polityki rachunkowości, planu kont, procesów zamknięcia miesiąca, workflow dokumentów kosztowych, compliance w podatkach,
 • Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem finansów i biznesu,
 • Zapewniamy przepływ najlepszych praktyk w obszarze finansów w Grupie TDJ.

Wierzymy w to, że dobra współpraca biznesu z finansami wspiera realizację strategii spółki. Partnerstwo biznesowe (Finance Business Partnering) to rozwinięty kontroling finansowy, operacyjny i sprzedaży, który jest  nastawiony na katalizowanie zmian:

 • Wspiera realizację strategii, celów biznesowych i rozwój spółki,
 • Rozwija podejście, w którym finanse pełnią rolę doradcy kierownictwa, wspierając podejmowanie decyzji biznesowych poprzez połączenie analitycznych spostrzeżeń, rozumienia strategii i komercyjnego nastawienia,
 • Łączy finanse ze sprzedażą, łańcuchem dostaw oraz operacjami.

W jaki sposób pracujemy ze Spółkami:

 • Wdrażamy metody i działania związane z partnerstwem biznesowym,
 • Definiujemy i wdrażamy: Unit Economics i Value Drivers,
 • Wspieramy procesy kaskadowania celów strategicznych, finansowych i operacyjnych,
 • Dbamy o to, aby Managerowie mieli pełne zrozumienie rentowności linii biznesowych oraz budżetów i targetów, za które odpowiadają,
 • Zmieniamy optykę patrzenia z analizy przeszłości na analizę przyszłości,
 • Wdrażamy rutyny we współpracy finansów z biznesem,
 • Edukujemy poprzez działania i szkolenia #Finase dla nie finansistów.

Proces digitalizacji i automatyzacji procesów finansowych coraz bardziej przyspiesza, co jest powiązane z potrzebą analizy real time, rozszerzenia charakteru działań prowadzonych przez finanse z funkcji ściśle księgowych do funkcji partnera dla biznesu.

Wierzymy, że w finansach będzie realizowany trend, w którym:

 • Finanse będą w pełni zautomatyzowane,
 • Zespoły finansowe będą dostarczać coraz więcej insights wspierających rozwój biznesowy,
 • Będzie rosnąć rola raportowania real time, przy zmniejszającej się roli raportowania okresowego,
 • Digitalizacja otworzy nam możliwości wdrożenia rozwiązań data science i AI.

Obszar digitalizacji i automatyzacji procesów finansowych realizujemy wspólnie z zespołem IT.

W jaki sposób pracujemy ze Spółkami:

 • Pracujemy nad strategią i roadmap dla rozwoju technologii w finansach,
 • Wspieramy wybór i definiowanie wymagań w zakresie narzędzia ERP, low-code workflows, narzędzie do budżetowania,
 • Definiujemy zakres procesów do robotyzacji przy użyciu Robotics Process Automation,
 • Analizujemy i porównujemy narzędzia informatyczne dla finansów,
 • Prezentujemy spółkom nowe rozwiązania informatyczne dla IT, w tym także realizujemy wizyty referencyjne.

Business Intelligence to kluczowy element w procesie decyzyjnym, który umożliwia analizę i wizualizację danych, przekształcając je w cenne informacje biznesowe. To również rozwiązanie, które redukuje koszty raportowania i podnosi jakość informacji zarządczej, która staje się elementem przewagi konkurencyjnej. Szybsze podejmowanie decyzji opartych na wiarygodnych danych pozwala sprawniej zarządzać biznesem zwiększając efektywność prowadzonej działalności. Zespół Finance Excellence pomaga w projektowaniu i implementacji systemów analitycznych, które ułatwiają podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Obszary, w których wspieramy spółki:

 • Architektura i technologia rozwiązania BI,
 • Przetwarzanie i modelowanie danych,
 • Automatyzacja raportowania,
 • Standardy wizualizacji w raportowaniu,
 • Szkolenia z BI.

Analizujemy wykorzystywane rozwiązania w Spółkach i pomagamy je zoptymalizować lub zastąpić nowszymi. Pokazujemy jak budować kompetencje wewnętrzne w zakresie tworzenia i rozwoju narzędzi Business Intelligence. Dzielimy się najlepszymi praktykami i pomagamy zmniejszyć ryzyka związane z wdrożeniem.

Utworzenie jednego, spójnego i wiarygodnego źródła danych, jakim jest hurtownia istotnie wpływa na efektywność i jakość raportowania oraz pozwala usprawnić inne procesy, w których fundamentem jest aktualna informacja ze źródeł danych. Doceniamy znaczenie tego rozwiązania i udzielamy wsparcia na każdym etapie projektu. Tam, gdzie jest to uzasadnione (np. w mniejszych spółkach) proponujemy uproszczone podejście.

Hurtownia danych stanowi fundament analizy i raportowania. Zapewnia gromadzenie, integrację i przetwarzanie danych z różnych źródeł, umożliwiając spójny i kompleksowy wgląd w finanse oraz operacje biznesowe. Nasz zespół wspiera projekty wdrożeń hurtowni danych koordynując działania w zakresie wyznaczonych standardów, technologii i architektury rozwiązań.

Obszary, w których wspieramy spółki:

 • Analiza stanu bieżącego,
 • Architektura i technologia rozwiązania hurtowni danych,
 • Analiza biznesowa,
 • Modelowanie danych.

Wspólnie z zespołem IT wspieramy spółki grupy TDJ w zakresie wdrożenia hurtowni danych oraz narzędzi Business Intelligence (BI).

Czerpiemy synergie pochodzące z siły negocjacyjnej naszej społeczności. Zakładamy następujące korzyści z realizacji wspólnych negocjacji:

 • Optymalizacja warunków handlowych,
 • Współdzielenie zasobów i wiedzy,
 • Lepsze wykorzystanie specjalistycznych umiejętności i kompetencji poszczególnych spółek w Grupie,
 • Zwiększenie efektywności, tj. obniżenie zaangażowania czasowego Spółek w negocjacjach handlowych,
 • Zharmonizowane cele i strategie, negocjacje prowadzone jako grupa pozwalają na lepsze zrozumienie i zharmonizowanie celów oraz strategii w Grupie.

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz korzystania z najlepszych praktyk pozwala na:

 • Zwiększenie skuteczności: najlepsze praktyki są wynikiem wieloletnich doświadczeń, wykorzystując je, bazujesz na praktykach, które zostały przetestowane i potwierdzone jako skuteczne,
 • Zwiększenie efektywności: dobre praktyki pomagają zoptymalizować procesy i działania, skrócić proces implementacji oraz uczenia się na błędach, co prowadzi do większej efektywności w pracy lub w osiąganiu celów,
 • Zmniejszenie ryzyka: korzystanie z najlepszych praktyk pozwala unikać błędów popełnianych we wcześniejszych wdrożeniach, dzięki temu zmniejszane są ryzyka niepowodzeń,
 • Poprawę jakości: stosowanie sprawdzonych praktyk prowadzi do podniesienia jakości pracy, produktów lub usług, ponieważ bazujemy na sprawdzonych metodach.

We współpracy ze Spółkami:

 • Poszukujemy referencyjnych przypadków w celu skonsultowania możliwych rozwiązań,
 • Organizujemy wizyty referencyjne w zakresie poszczególnych projektów czy też narzędzi IT,
 • Prowadzimy cykliczne spotkania będące przestrzenią do wymiany wiedzy, doświadczeń dla CFO w Grupie TDJ. Planujemy podobne spotkania dla zespołów: Accounting, Controlling, Treasury,
 • Budujemy bazę wiedzy w zakresie najlepszych praktyk w Grupie.

Zespół Finance Excellence oferuje wsparcie w intensyfikacji wykorzystania środków unijnych w spółkach grupy TDJ.

Nasz cel definiowany jest w perspektywie długoterminowej i wiąże się ze stworzeniem kompleksowego i powtarzalnego mechanizmu pozyskiwania środków unijnych, opartego o potrzeby Spółek, ich zamierzenia i plany rozwojowo-inwestycyjne.

Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach pozyskiwania środków unijnych, począwszy od diagnozy i monitorowania potrzeb, skończywszy na wdrożeniu realizowanego projektu.

Obszary, w których wspieramy spółki:

 • Bieżący monitoring dostępnych dotacji i dofinansowań w zakresie środków krajowych i unijnych,
 • Informowanie spółki o możliwym wykorzystaniu źródeł wsparcia,
 • Opracowanie planów i strategii dotacyjnych dla planowanych obszarów rozwojowych w Spółce,
 • Stała współpraca ze Spółką na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i implementacji projektu – bieżące doradztwo dotyczące całego procesu pozyskania środków,
 • Rozwiązywanie sytuacji problematycznych i krytycznych na etapie realizacji poszczególnych projektów,
 • Doradztwo w zakresie wyboru dostawcy usługi – podmiotu zewnętrznego przygotowującego dokumentację aplikacyjną i jego ewaluacja,
 • Stała współpraca z doradcami zewnętrznymi (opiniowanie, raporty dla Zarządu dotyczące wykonywanych zadań i charakteru pracy, ewaluacja) i instytucjami przyznającymi wsparcie,
 • Cykliczny newsletter, webinaria dot. dostępnych dotacji.

W Polsce mamy szerokie możliwości wdrażania ulg podatkowych, które wspierają projekty inwestycyjne i rozwojowe oraz zmniejszają poziom obciążeń podatkowych. Do najbardziej popularnych ulg podatkowych zaliczamy:

 • Ulgę B+R,
 • Ulgę na prototyp
 • Ulgę na robotyzację
 • Ulgę na ekspansję
 • Ulgę na innowacyjnych pracowników
 • IP BOX
 • Polska Strefa Inwestycji

Obszary, w których wspieramy spółki:

 • Wspólnie z działem prawnym prowadzimy wdrożenia dostępnych ulg podatkowych,
 • Oceniamy możliwość wykorzystania ulg podatkowych dla nowych przedsięwzięć,
 • Monitorujemy efektywność wykorzystania ulg podatkowych,
 • Informujemy o zmianach w ustawodawstwie i praktyce rozliczania ulg podatkowych.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w budowie rozwiązań wspierających pracę controllingu. Oferujemy wszechstronne wsparcie spółkom portfelowym w zakresie wdrożenia i optymalizacji narzędzi controllingowych.

Narzędzia controllingowe są niezbędne w procesie zarządzania finansami, umożliwiając dokładną analizę kosztów, przychodów i marż. To rozwiązania, które pozwalają przygotowywać budżety, prognozy oraz analizę odchyleń od wykonania. Zespół Finance Excellence wspiera spółki w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań kontrolingowych, które pomagają w monitorowaniu i optymalizacji wyników finansowych.

Obszary, w których wspieramy spółki:

 • Aplikacje do budżetowania i prognozowania.
 • Narzędzia analityczne i raportowe.
 • Wykorzystanie AI.
 • Szkolenia i rozwój kompetencji cyfrowych.

Przeprowadzamy audyt istniejących narzędzi kontrolingowych i doradzamy w ich usprawnieniu lub zastąpieniu bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Wykorzystujemy doświadczenia innych Spółek w celu promowania sprawdzonych rozwiązań i zewnętrznych dostawców. Poszukujemy optymalizacji poprzez wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI).

Nasz zepół
Tomasz Sowa specjalista ds. narzędzi i projektów analitycznych
Tomasz Barszczewski specjalista ds. Grantów i Funduszy UE
Kamil Kubicki Finance Excellence Consultant