Wiadomości

„GO GLOBAL” – Grupa FAMUR S.A. poszerza swoje portfolio i zwiększa ekspansję zagraniczną
8 września 2015
„GO GLOBAL” – Grupa FAMUR S.A. poszerza swoje portfolio i zwiększa ekspansję zagraniczną

Katowice, 8 września 2015 r. – W trakcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2015” Grupa FAMUR S.A. zaprezentowała swoją poszerzoną ofertę oraz plany zwiększenia ekspansji zagranicznej, stanowiące podstawę realizowanego w Grupie programu „GO GLOBAL”, który jest odpowiedzią spółki na aktualną sytuację w branży górniczej. Katowice, 8 September 2015 – During the International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy „KATOWICE 2015″ the FAMUR Group presented its extended offer and its plans to enhance expansion abroad, underlying the “GO GLOBAL” program implemented in the Group which is the company’s response to the current situation in the mining industry.

– Ostatnie miesiące to niewątpliwie trudny okres dla całej branży górniczej. Zarówno spadek wydobycia węgla, jak i mocno odczuwalne obniżki cen surowców na rynkach światowych, powodują stałe pogarszanie się kondycji sektora wydobywczego w Polsce i w konsekwencji wpływają na redukcję budżetów lub wręcz całkowite zahamowanie inwestycji w firmach eksploatujących surowce. Niestabilność całej branży pogłębiana jest dodatkowo przez zadłużenie kopalni i ich problemy płatnicze, a także opóźnienia w procesie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Całe spektrum problemów branży znajduje swoje odzwierciedlenie w restrykcyjnym i zachowawczym podejściu inwestorów do skali oraz zakresu finansowania projektów poświęconych polskiemu górnictwu. Świadomość skomplikowanej sytuacji w branży wydobywczej zmusiła FAMUR do poszukiwania sposobów mogących zapewnić stabilność i rozwój całej Grupy. Naszą odpowiedzią jest program „GO GLOBAL” – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

„GO GLOBAL” zakłada prowadzenie przez FAMUR działań, które zmierzają zarówno do poszerzenia oferty produktowo-usługowej, jak i do dywersyfikacji rynków, co ma pozwolić na zwiększanie zaangażowania zagranicznego wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy. Realizacja programu przewiduje także wykorzystanie okresu spowolnienia rynkowego w celu poszukiwania spółek stanowiących potencjalny cel kolejnych procesów akwizycyjnych FAMUR, tym samym pozwalając na rozszerzanie portfolio Grupy. Konsekwentne wdrażanie „GO GLOBAL” jest możliwe między innymi dzięki wprowadzonemu w 2014 roku Programowi Integracji Operacyjnej, którego realizacja pozwoliła wzmocnić podstawy organizacyjno-finansowe Grupy FAMUR oraz przygotować ją do poszerzania własnej oferty i szerokiego wyjścia na rynki zagraniczne. Rozszerzanie portfela produktowego Grupy FAMUR odbywa zarówno poprzez wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych, jak również w wyniku prowadzonych procesów akwizycyjnych. Modelowym przykładem jest przejęcie w 2014 roku Famaku przemianowanego na FAMUR FAMAK S.A. Dzięki tej operacji Grupa uzyskała zdolność do realizacji zleceń m.in. dla górnictwa odkrywkowego, sektora energetycznego, w tym transportu i przeładunku. Wymiernym efektem tych działań jest podpisanie dwóch kontraktów modernizacyjnych dla elektrowni w Kozienicach i w Opolu, które pokazują potencjał Grupy do realizacji projektów poza branżą górniczą.

– Znaczącą przewagą konkurencyjną Grupy FAMUR jest nasza kompleksowa oferta. Jesteśmy jednym z kilku podmiotów na świecie, który jest w stanie wyprodukować i dostarczyć kompleks ścianowy dopasowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych producentów węgla. Co więcej nasze wieloletnie doświadczenia oraz znajomość specyfiki poszczególnych krajów i wymagań klientów pozwalają nam przygotować nie tylko ofertę produktową, ale także rozwiązania inwestycyjne. Możemy zaproponować naszym partnerom pełen zakres usług od doradztwa technicznego, przez szeroki zakres szkoleń, aż po dopasowane rozwiązania techniczne oraz instrumenty finansowe, konieczne do zrealizowania inwestycji – dodaje Mirosław Bendzera.

Kluczowym aspektem programu „GO GLOBAL” jest wzrost ekspansji eksportowej. Konsekwentna realizacja tego celu wiąże się między innymi ze wzmacnianiem obecności Grupy tam, gdzie urządzenia FAMUR są już obecne. Grupa FAMUR utrwala swoją pozycję w krajach WNP, na czele z Rosją i Kazachstanem. Wyniki finansowe wskazują, że w ostatnich latach to kraje WNP są jednym z najistotniejszych pod względem realizowanych obrotów składnikiem wartości współpracy zagranicznej Grupy. Utworzenie spółek OOO Famur Rosja i OOO Famur Kazachstan pozwoliło Grupie FAMUR wzmocnić pozycję, zwiększyć sprzedaż oraz udoskonalić serwis, czego efektem było podpisanie kilka dużych kontaktów w tych krajach, między innymi umowy z SUEK-Kuzbass o wartości 25,9 mln EUR na dostawy urządzeń kompleksu ścianowego.

Wyszukiwarka
Archiwum
» Styczeń 2018 (2)
» Listopad 2017 (3)
» Lipiec 2017 (1)
» Czerwiec 2017 (2)
» Maj 2017 (2)
» Marzec 2017 (2)
» Luty 2017 (2)
» Styczeń 2017 (1)
» Czerwiec 2016 (2)
» Maj 2016 (1)
» Marzec 2016 (3)
» Luty 2016 (2)
» Styczeń 2016 (3)
» Listopad 2015 (3)
» Lipiec 2015 (1)
» Marzec 2015 (3)
» Maj 2014 (1)
Kontakt dla mediów
tel. +48 32 608 29 85
e-mail: tdj@imagopr.pl
Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij