Announcements for shareholders

No announcements

TDJ S.A.

Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

KRS: 0000361419
NIP: 6350000825
REGON 003501895


Share capital: PLN 3.252.490,00
— paid up in full