TDJ proponuje zmiany statutów spółek portfelowych w ramach wdrażania nowej strategii

TDJ rozpoczyna realizację nowej strategii inwestycyjnej i proponuje zmiany statutów kontrolowanych przez siebie spółek giełdowych – FAMUR, PGO i Zamet oraz wnioskuje o wypłatę dywidendy w FAMUR.

  • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami TDJ wnioskuje o wprowadzenie zmian do statutów kontrolowanych przez siebie spółek notowanych na GPW.
  • Projektowane zmiany to efekt rozpoczęcia wdrażania nowej strategii inwestycyjnej TDJ na lata 2018-2022.
  • Ogłoszona pod koniec maja br. strategia inwestycyjna zakłada m.in. możliwość zmniejszenia udziału TDJ w swoich spółkach portfelowych do poziomu 20-40%, przy jednoczesnym zachowaniu nad nimi kontroli.
  • Celem wprowadzenia tych rozwiązań jest utrzymanie przez TDJ roli aktywnego inwestora, zapewniającego swoim spółkom wsparcie w realizacji ich planów strategicznych.
  • TDJ wnioskuje również o wypłatę dywidendy w FAMUR w wysokości 0,44 zł,- na akcję.

Pod koniec maja 2018 roku TDJ ogłosił nową strategię inwestycyjną na lata 2018-2022, której celem jest budowa długoterminowej wartości firmy. TDJ planuje osiągnąć ten cel w oparciu o dwa filary – wyjątkowy zespół i efektywne inwestycje. Drugi z nich realizowany będzie poprzez   m.in. stałe wyprzedzanie trendów, dywersyfikację działalności inwestycyjnej, solidne finanse oraz stanie się preferowanym inwestorem dla potencjalnych spółek portfelowych.

Zgodnie z założeniami nowej strategii, TDJ pozostanie kluczowym inwestorem w obecnie kontrolowanych spółkach, niemniej, w zależności od potrzeb inwestycyjnych możliwe będzie, w perspektywie 5-letniej, zmniejszenie udziału w nich do poziomu 20-40%, przy założeniu zachowania kontroli. TDJ będzie aktywnie wspierał realizację długoterminowych strategii rozwoju spółek portfelowych.

W związku z powyższym, TDJ zgłosił do porządku obrad Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń FAMUR , PGO  i Zamet, zwołanych na koniec czerwca 2018 roku, punkty dotyczące zmian w statutach spółek, mające na celu umożliwienie zachowania przez TDJ kontroli, poprzez przyznanie akcjonariuszowi uprawnień osobistych.

– TDJ chce pozostać kluczowym inwestorem zarówno w FAMUR, PGO, jak i Zamet – mówi Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ  – Zgłaszane zmiany w statutach spółek dają gwarancję kontynuacji przez TDJ dotychczasowej roli długoterminowego i aktywnego akcjonariusza w naszych spółkach – dodaje Tomasz Domogała.

Każda z trzech spółek, w okresie sprawowania przez TDJ kontroli, miała zapewnione zarówno wsparcie finansowe jak i wsparcie w zakresie rozwoju organicznego, przeprowadzania akwizycji, ekspansji zagranicznej oraz realizacji strategii. Famur, PGO oraz Zamet znacząco zwiększyły w tym czasie skalę działalności, czego dowodem jest istotny wzrost przychodów spółek w tym okresie. Każda ze spółek zrealizowała szereg istotnych akwizycji, wspieranych przez TDJ, które pozwoliły zbudować znaczącą pozycję na rynku. Aktywny udział TDJ lub jego spółek zależnych w wymienionych transakcjach miał istotne znaczenie dla ich powodzenia, co pozytywnie wpłynęło na sytuację spółek, jak i wszystkich jej akcjonariuszy.

– Dobrym przykładem znaczącej roli wsparcia ze strony głównego akcjonariusza było przejęcie kontroli nad Kopex, w którym to projekcie należy również wskazać na aktywne działanie TDJ i przejęcie na siebie ryzyka restrukturyzacji Kopexu w najtrudniejszej początkowej fazie tego procesu oraz ustabilizowania sytuacji płynnościowej i organizacyjnej spółki w okresie od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r. – podkreślił Tomasz Domogała.

Jednocześnie TDJ złożył wniosek o wypłatę dywidendy przez  Famur w wysokości 0,44 zł na każdą akcję tej spółki.

W ocenie akcjonariusza planowana wypłata dywidendy uwzględnia stabilną sytuację finansową Famur oraz osiągane wyniki i nie wpłynie na ograniczenie możliwości realizacji planów rozwojowych tej spółki.